10ساله 7 خواب طبقه 2 2 واحدی تخلیه
2525ساله 2 خواب طبقه 1 2 واحدی None
28ساله 2 خواب طبقه 1 1 واحدی تخلیه
28ساله 1 خواب طبقه 2 2 واحدی تخلیه
قدیمیساله 1 خواب طبقه -1 2 واحدی سکونت مالک
25ساله 2 خواب طبقه 1 2 واحدی None
21ساله 2 خواب طبقه 3 2 واحدی تخلیه
18ساله 2 خواب طبقه 1 2 واحدی تخلیه
3ساله 3 خواب طبقه 1 1 واحدی تخلیه
1ساله 3 خواب طبقه 5 2 واحدی تخلیه
18ساله 2 خواب طبقه 4 2 واحدی سکونت مستاجر
6ساله 3 خواب طبقه 5 1 واحدی سکونت مالک
7ساله 2 خواب طبقه 3 3 واحدی تخلیه
1ساله 1 خواب طبقه 5 4 واحدی تخلیه
30ساله 3 خواب طبقه 1 2 واحدی سکونت مالک
1ساله 3 خواب طبقه 2 2 واحدی تخلیه
23ساله 3 خواب طبقه 1 1 واحدی تخلیه
13ساله 2 خواب طبقه 1 1 واحدی سکونت مستاجر
6ساله 2 خواب طبقه 2 2 واحدی تخلیه
23ساله 2 خواب طبقه 2 2 واحدی تخلیه
12ساله 3 خواب طبقه 4 3 واحدی